CIRKULÄR INDUSTRIPARK MED STARKA VÄRDERINGAR TYDLIGT KLIMATFOKUS OCH SPETSTEKNIK

Quality Salmon Sotenäs är en storskalig cirkulär industripark där världsledande partner inom produktion och drift samverkar kring ett nytt koncept för odling av lax. Koncentrationen av kompetens, samordningsfördelar, spetsteknik och konsekvent miljötänkande skapar extremt goda affärsförutsättningar.

Quality Salmon industripark står för ett nytt sätt att driva laxodling. Istället för att finnas på olika platser, samlas industriföretag som kompletterar varandra i en anläggning för recirkulerande akvakultur (RAS) där de agerar gemensamt. Tillsammans formar de en sömlös och komplett cirkulär värdekedja; från produktion av fiskfoderråvara till förädling och förpackning av färdiga laxprodukter och förädlade restråvaror. Den fysiska närheten gör att all produktion utgår från absolut färska råvaror. Det ger mycket hög kvalitet på både den odlade laxen och på sidoprodukterna. 

I industriparken tas allt tillvara. Ingenting går till spillo. Vattnet renas kontinuerligt. Anläggningen är ett helt slutet system, utan utsläpp till vare sig vatten, mark eller luft. För driften används grön energi varav minst 50 procent är lokalt producerad. Alla fordon är eldrivna. Miljö- och klimattänkandet styrs av starka värderingar.

De samverkande företagen vinner samordningsfördelar även vid sidan av produktionen i form av bland annat lägre driftskostnader, avsevärt lägre transportkostnader, koncentration av kompetens, bättre möjligheter att attrahera arbetskraft med mera. 

För drift, underhåll och service av produktionsutrustning och annan teknisk utrustning i industriparken, används spetsteknik som levereras och sköts av några av de mest framstående företagen inom sina respektive områden.

Sammantaget blir Quality Salmon industripark den största och mest kompletta cirkulära industriparken i världen för produktion av lax.